Use of Antidepressants During Pregnancy and Risk of ADHD in the Offspring

Van
R. Figueroa

In
Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 31:641-648, 2010.

Onderwerp

De relatie tussen blootstelling aan antidepressiva (middelen tegen depressie) tijdens de zwangerschap en het risico op het ontwikkelen van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) bij het nageslacht. Lees verder

Herkenning van psychiatrisch kwetsbare zwangeren

Het doel van dit onderzoek was onderzoeken of met behulp van een vragenlijst potentieel psychiatrisch kwetsbare zwangeren vaker herkend worden, in vergelijking met herkenning door de gynaecoloog op basis van de anamnese. Gedurende 3 maanden werden alle zwangeren die verwezen waren naar de polikliniek Verloskunde gescreend op een verhoogd risico op een postpartumdepressie met de ‘Edinburgh postpartum depression scale’ (EPDS) en een vragenlijst naar psychosociale stressoren. Achteraf werd vastgesteld of de gynaecoloog de zwangeren met een potentiële psychiatrische kwetsbaarheid ook als risicopatiënten had herkend en ze had aangemeld voor een multidisciplinaire bespreking met professionals vanuit de psychiatrie, obstetrie en pediatrie, het zogenaamde ‘POP-overleg’. In het onderzoek werden 243 zwangeren geïncludeerd, waarvan 13 (5,3%) werden besproken in het POP-overleg. Met de vragenlijst meldden 65 zwangeren (27%) een psychiatrische voorgeschiedenis en 9 (3,7%) psychofarmacagebruik. Respectievelijk 11 en 2 van deze zwangeren waren besproken. 28 zwangeren (12%) hadden een score van ≥ 12 op de EPDS, waarvan 7 waren besproken. 26 zwangeren (11%) rapporteerden 2 of meer psychosociale stressoren, 9 hiervan waren door de gynaecologen ingebracht in het POP-overleg. Conclusie: volgens de EPDS was 12% van een tweedelijnsgroep zwangeren mogelijk verhoogd kwetsbaar voor postpartumdepressie. De zwangeren rapporteerden ook regelmatig psychosociale stressoren en middelengebruik. Gynaecologen bespraken een grote minderheid van deze potentieel psychiatrisch kwetsbare zwangeren in het POP-overleg. Explicieter uitvragen van psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheden verbetert wellicht de herkenning. Of multidisciplinaire bespreking van potentieel kwetsbare zwangeren leidt tot preventie en adequatere behandeling van psychiatrische problematiek moet nader onderzocht worden.

http://www.ntvg.nl/publicatie/Herkenning-van-psychiatrisch-kwetsbare-zwangeren/volledig

Depressiviteit en uitkomst zwangerschap (ABCD studie)

Maternal Depressive Symptoms in Relation to Perinatal Mortality and Morbidity: Results From a Large Multiethnic Cohort Study. Goedhart G. Snijders A.C., Hesselink A.E. et al. Psychosomatic Medicine 2010.

Onderwerp

Heeft depressiviteit tijdens de zwangerschap invloed op de zwangerschapsuitkomst? Lees verder

Antidepressiva en PPHN

Selective Serotonin-Reuptake Inhibitors and Risk of Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn

Chambers et al.

NEJM 2006; 354: 579-87

Chambers en medewerkers beschrijven het risico op permanente hoge bloeddruk in de longslagader (PPHN) van de pasgeborene na blootstelling aan SSRI’s (antidepressiva) in de zwangerschap.
Conclusie: PPHN is geasscocieerd met SSRI-gebruik laat in de zwangerschap. Lees verder