POP-poli

Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een ernstig depressieve stoornis, een paniekstoornis, een postpartum (na de bevalling) psychose of een postpartum depressie. OLVG, locatie West heeft voor deze doelgroep een expertise en behandelcentrum opgericht: het POP expertisecentrum of de POP-polikliniek. Binnen het expertisecentrum en de polikliniek werken de vakgroepen Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie samen.

Een psychiatrische ziekte tijdens een zwangerschap of na de bevalling heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden van de (aanstaande) moeder. Psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot obstetrische (verloskundige) complicaties en na de bevalling tot een verstoorde moeder-kind band. Bovendien keren deze problemen vaak terug (hoge recidiefkans).

Hulp zoeken

Gezien deze ingrijpende gevolgen voor moeder en kind is het van belang dat zwangere vrouwen, kraamvrouwen en hun naasten psychiatrische symptomen herkennen en hulp zoeken als dit nodig is.

Er zijn verschillende risicofactoren (zowel psychiatrisch, obstetrisch (verloskundig) als psychosociaal) voor het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis rond de zwangerschap en bevalling. Hierover vindt u meer op deze website. Op basis van de risicofactoren kunnen vrouwen met een verhoogd risico op een psychiatrische stoornis worden geïdentificeerd, bij voorkeur voor of tijdens de zwangerschap. Feit daarbij is wel dat bij sommige patiënten heel duidelijk te voorspellen is wie (opnieuw) een psychiatrisch probleem zal krijgen, bij andere niet.

POP-polikliniek

De patiënte krijgt na een telefonische intake een gezamenlijk consult met de kinderarts, gynaecoloog en psychiater. Zij komen met een advies, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van medicatie, dat ook wordt doorgestuurd naar de verwijzer. De POP-poli heeft een wekelijks spreekuur voor verwijzers.

In de 34ste week van de zwangerschap bezoekt de patiënte nogmaals de POP-poli en krijgt zij een rondleiding over de kraam- en verlosafdeling. Na de bevalling blijft de kraamvrouw nog enkele dagen in het ziekenhuis. Bij een thuisbevalling wordt ook aangeraden een aantal dagen op de kraamafdeling te komen. De verpleegkundigen op de kraamafdeling zijn geschoold en hebben ervaring in de psychiatrie.

Gezinsgerichte zorg

In OLVG, locatie West wordt gewerkt vanuit het principe ‘Gezinsgerichte zorg’. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis zorgt voor een zo prettig mogelijke sfeer, moeder (vader) en kind zo min mogelijk worden gescheiden en bovendien zoveel mogelijk op één plek blijven tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Deze aanpak bevordert de band tussen moeder en kind.

Let op: het is voor patiënten niet mogelijk om zelf een afspraak te maken. Dit gaat alleen op verwijzing. Voor meer informatie kunt u terecht bij de polikliniek Verloskunde via telefoonnummer (020) 510 8624.