Buproprion

Onderwerp
De associatie tussen gebruik van bupropion tijdens de zwangerschap en toename van congenitale afwijkingen bij pasgeborene; gebruik van buproprion tijdens lactatieperiode.

Achtergrond
Bupropion is een antidepressivum welke ook gebruikt wordt voor de behandeling van het stoppen met roken. Er is nog weinig bekend over de gevolgen voor de ongeborene van bupropion gebruik tijdens de zwangerschap.

Studie
Samenvatting Teratologie Informatie Centrum RIVM; 21 juli 2009

Doel
Onderzoeken wat de incidentie is van aangeboren afwijkingen bij het gebruik van bupropion tijdens de zwangerschap en of er borstvoeding bij gegeven kan worden.

Methode
Samenvatting beschikbare gegevens bupropion.

Resultaten
Er werd naar 5 studies gekeken.
In een prospectieve studie werden vanaf september 1997 tot maart 2008 1005 zwangerschappen gevolgd waarbij de moeders bupropion hadden gebruikt tijdens de zwangerschap (waarvan 806 zwangerschappen tijdens het eerste trimester werden blootgesteld aan bupropion)1. In deze groep was de incidentie van aangeboren afwijkingen na blootstelling aan bupropion in het eerste trimester van de zwangerschap gelijk aan de incidentie in de algemene populatie (geen verhoogde kans; 3,6 procent).

In een prospectieve studie uit 2005 werden 136 vrouwen gevolgd die werden behandeld tijdens de zwangerschap met bupropion vanwege depressie of het staken met roken2. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden in aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ten opzichte van de controle groep (1-3 procent). Wel was er sprake van een significant hoger aantal spontane abortussen in de bupropion groep.

In een meta-analyse uit 2005 van 7 prospectieve cohort studies werden 1774 patienten, die werden behandeld tijdens de zwangerschap met bupropion, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, paroxetine, sertraline en trazodone, en hun pasgeborenen gevolgd. Er werd geen statistische toename gevonden in grote aangeboren afwijkingen ten opzichte van de algemene populatie (1-3 procent)3.

Uit een review uit 1996 over antidepressivumgebruik en tegelijkertijd geven van borstvoeding kwam niet naar voren dat bupropriongebruik en borstvoeding schadelijk was voor het kind.4

Uit een recente studie die is gepubliceerd in 2009 werden 4 moeders en hun kinderen gevolgd die bu-proprion gebruikten en daarbij borstvoeding gaven. De buproprion concentratie werd in maternale serum en in de borstvoeding bepaald en werd geconcludeerd dat de gemiddelde blootstelling van een kind van buproprion in de borstvoeding 5,7 procent is. Er werden geen nadelige effecten van borstvoeding bij kinderen waarvan de moeders buproprion gebruikten, geobserveerd.5

Bespreking
Sterke punten
Er wordt naar meerdere studies gekeken. Deze studies zijn goed opgezet.
Zwakke punten
Er is nog niet gekeken naar uitkomsten op lange termijn. Er werd alleen gekeken naar grote aangebo-ren afwijkingen. Relatief veel patiënten waren ‘lost to follow up’ waardoor er een bias kan ontstaan.
In sommige studies is er niet gekeken naar de ernst van de depressie of de invloed van het roken op het ongeboren kind (roken en een onbehandelde depressie zijn beiden geassocieerd met een verhoogde kans op een abortus of vroeggeboorte).

Conclusie
Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over bupropion gebruik tijdens de zwangerschap, maar de gegevens die bekend zijn, zijn positief. Er is geen significante toename in aangeboren (hart)afwijkingen na blootstelling aan bupropion (in het eerste trimester) van de zwangerschap.
Er zijn te weinig gegevens beschikbaar over bupropion en lactatie.

Standpunt POP
Gezien de meest recente literatuur (2009) is het gebruik van bupropion tijdens de zwangerschap niet gecontraindiceerd. Er is geen verhoogde kans op aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte of een laag geboortegewicht beschreven ten opzichte van een normale populatie. Mogelijk toegenomen kans op spontane abortus zoals gevonden in 1 studie2.

Gegevens over bupropion en lactatie zijn zeer beperkt, maar positief. Omdat de aantallen te klein zijn in de studies, wordt borstvoeding bij het gebruik van bupropion afgeraden.

Referenties

  1. The Bupropion Pregnancy Registry. Final report. 1 September 1997 through 31 March 2008. Issued August, 2008. Kendle International, Inc., Wilmington, North Carolina.
  2. Chun-Fal-Chan B, Koren G, Fayez I, Kaira S, Voyer-Lavigne S, Boshier A, Shakir S, Einarson A: Pregnancy outcome of women exposed to bupropion during pregnancy: a prospective comparative study. American Journal of Obstetrics & Gynecology 2005; 192(3):932-6.
  3. Einarson TR, Einarson A. Newer antidepressants in pregnancy and rates of major malformations: a meta-analysis of prospective comparative studies. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2005;14:823-7.
  4. Wisner KL, Perel JM, Findling RL. Antidepressant treatment during breastfeeding. Am J Psychiatry 1996; 153:1132-7.
  5. Davis MF, Miller HS, Nolan PE Jr. Bupropion levels in breast milk for 4 mother-infant pairs: more answers to lingering questions. J Clin Psychiatry. 2009 Feb;70(2):297-8.